Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Book sections

Un nou projecte en l'ensenyament del català com a llengua estrangera: Curs de català per a parlants de rus A1/A2.

Document type :
Book sections
Complete list of metadata

https://hal.univ-brest.fr/hal-03006770
Contributor : Noemie Flood Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, November 16, 2020 - 9:51:42 AM
Last modification on : Tuesday, March 22, 2022 - 2:58:02 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-03006770, version 1

Collections

Citation

Immaculada Fàbregas-Alégret, Elena Grinina. Un nou projecte en l'ensenyament del català com a llengua estrangera: Curs de català per a parlants de rus A1/A2.. MARTÍN, Àlex et alii (ed.). Actes del XVI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Vol. I, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp.193-203, 2015. ⟨hal-03006770⟩

Share

Metrics

Record views

11